top of page

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad 2018-05-25

För oss på Strandgårdens Hälsoresor är det viktigt att du känner dig trygg när du reser med oss eller besöker vår hemsida och vi är därför försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan vill vi på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part!

​​

Strandgården Hälsoresor AB, org. nr 556257-2148 och adress Störtloppsvägen 42, 129 45 Hägersten är personuppgiftsansvarig.

Vad räknas som en personuppgift?

Information som kan kopplas till en levande person, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, är en personuppgift. Typiska personuppgifter är namn, adress eller personnummer, men också bilder och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, liksom olika slag av elektronisk information som kan identifiera en fysisk person, som exempelvis IP-nummer eller cookies.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Det enda vi behöver för att skicka vårt nyhetsbrev är e-postadress och namn.

När du kontaktar oss för information om våra resor

Vi tar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig den service du efterfrågar och kan variera beroende på hur du kontaktar oss. Det är i första hand namn och adress eller e-postadress samt eventuellt telefonnummer eller annan kontaktinformation .

När du bokar en resa

Vid bokning av resa samlar vi in den information vi behöver för att kunna fullgöra din beställning. Det handlar om namn och födelsedatum för samtliga resenärer i beställningen samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenär eller samtliga resenärer beroende på situation. Dessutom samlar vi in information om resenärernas specifika behov och önskemål för resan – t.ex. uppgifter om allergier eller behov av assistans.

På våra resor

Vi tar bilder och i enstaka fall videoupptagningar på våra resor som vi sedan kan komma att använda i marknadsföringssyfte, då är du som person i regel helt anonym. Vill du inte vara med på bild meddelar du bara oss.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi utgår ifrån att den som lämnar uppgifterna har dessa personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Hantering och lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar, t.ex. att informera dig om kommande resor. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska eller historiska syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter, t.ex att det kan stå endast kvinna/man 50 år.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss. Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan närsomhelst avregistrera dig.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Dela personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners

För att kunna ge dig den tjänst du efterfrågar kan vi behöva dela din information med tredje part. Det kan röra sig om flygbolag och hotell t.ex. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga t.ex. namn för rumsbokning eller flygbiljetter.

När du reser med oss har du ibland möjlighet att beställa taxfreevaror via respektive flygbolags samarbetspartner för taxfreevaror. Leverantörer av taxfreevaror får ta del av de personuppgifter som behövs, såsom bl.a. namn, adress och bokningsnummer, för att du ska kunna få katalogen och för att beställningen av dina varor ska kunna genomföras. De äger ej rätt att använda din adress för annat syfte eller egen marknadsföring.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den lagliga grunden för personuppgiftshantering kan vara olika beroende på syftet med hanteringen. T.ex. kan en e-postadress vara nödvändig för att skicka ut resehandlingar och då handlar det om ett fullföljande av avtal, men för att skicka ut nyhetsbrev till samma e-post kan det krävas ett samtycke eller ett berättigat intresse.

Fullföljande av avtal

När man bokar en resa är personuppgiftsbehandling nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Samtycke

Vårt nyhetsbrev skickas ut till dig som inte är kund hos oss men lämnat samtycke till att få nyhetsbrevet.

Intresseavvägning
  • Om du reser med anser vi att vi har ett berättigat intresse att kunna skicka direktreklam till dig. Det handlar i första hand om brevutskick av broschyr samt elektroniskt nyhetsbrev.

  • Bilder som tas under våra resor har vi ett berättigat intresse att använda oss av i marknadsföringssyfte, både i samband med resa och efteråt. Det kan röra sig om bilder till elektronisk marknadsföring såsom blogg eller social media, till annonser i press, till broschyr eller till annan marknadsföringskanal.

Rättslig förpliktelse

Det kan vara nödvändigt att hantera personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter gentemot myndigheter, t.ex. gällande redovisning och bokföring eller säkerhet.

Dina rättigheter

Rätt till återkallelse av samtycke

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Om det gäller nyhetsbrevet går det också att använda avanmälningslänken som finns i varje nyhetsbrev.

Rätt till information om de personuppgifter vi har sparade om dig

Du har rätt att få ut en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia per år, fler kopior kan medföra en rimlig administrationsavgift. Vi kan komma att begära att du styrker din identitet innan du får ut dina uppgifter.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen bör du i första hand kontakta oss. Vi försöker lösa dina klagomål, men om du fortfarande inte känner dig rätt behandlad kan du läsa mer om hur du går vidare på  Datainspektionens hemsida

Vänligen inkom med din begäran, krav eller klagomål skriftligen. Kontaktadressen är:
Strandgårdens Hälsoresor AB
Att: Dataskyddsansvarig
Störtloppsvägen 42
129 47 Hägersten

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

bottom of page